ارائه کارت همیار صنایع به سربازان مهارت دیده 22 مرداد 1402

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور خبر داد: ارائه کارت همیار صنایع به سربازان مهارت دیده

چیزی یافت نشد !